ماموریت‌ها و اهداف

شورای بین‌المللی موزه‌ها سازمانی بین‌المللی متشکل از موزه‌ها و متخصصان موزه است که متعهد به تحقیق، حفاظت، تداوم و ارتباط با جامعه میراث طبیعی و فرهنگی جهان، ملموس و ناملموس ، حال و آینده است.

ایکوم یک انجمن متشکل از اعضا و یک سازمان غیردولتی است که استانداردهای حرفه ای و اخلاقی را برای فعالیت های موزه ایجاد می کند. به عنوان انجمن کارشناسان، توصیه هایی را در مورد مسائل مربوط به میراث فرهنگی ارائه و  ظرفیت سازی را ارتقا می دهد و باعث پیشرفت دانش می شود. ایکوم صدای متخصصان موزه در عرصه بین المللی است و آگاهی فرهنگی عمومی را از طریق شبکه های جهانی و برنامه های همکاری افزایش می دهد.

 

ماموریت های ایکوم

 

  • ایجاد استانداردهای برتر
  • رهبری یک مجمع دیپلماتیک
  • توسعه شبکه حرفه ای
  • رهبری اتاق فکر جهانی
  • انجام ماموریت های بین المللی

   ایکوم تنها سازمان جهانی در زمینه موزه است.ایکوم به عنوان یک نهاد بین المللی، در حال حاضر دارای ۴۴۶۸۶ عضو انفرادی در ۱۳۸ کشورداردکه از طریق:

  • ۴۵۴۹۳ متخصص
  • در بیش از ۱۳۸ کشور
  • با ۱۱۹ کمیته ملی
  • ۶ اتحاد منطقه ای،
  • ۳۲ کمیته بین المللی
  • ۲۲ سازمان وابسته

  اداره می شود.

   ایکوم تنها سازمان جهانی در زمینه موزه است.