شـورای بین‌المللی مـوزه‌ها
شورای بین‌المللی موزه‌ها (ICOM) یک سازمان غیردولتی (NGO) است که به ترویج و حمایت از موزه‌ها و مجموعه‌های آن‌ها و همچنین توسعه متخصصان موزه در سراسر جهان اختصاص دارد. این شرکت در سال 1946 تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در پاریس، فرانسه است. ایکوم متشکل از متخصصان موزه از سراسر جهان بوده و به عنوان یک انجمن جهانی برای تبادل ایده ها، دانش و بهترین شیوه ها در زمینه موزه عمل می کند. همچنین استانداردها و دستورالعمل‌هایی را برای موزه‌ها و متخصصان موزه ایجاد کرده و فرصت‌های آموزشی و توسعه حرفه‌ای را فراهم می‌کند. ایکوم دارای بیش از 44000 عضو از بیش از 140 کشور است و از طریق شبکه ای از کمیته های ملی و منطقه ای فعالیت می کند و ماموریت آن ترویج موزه ها به عنوان ابزار ضروری جامعه و دفاع از نقش آنها در تبادل فرهنگی، آموزش و توسعه پایدار است.