برنامه های راهبردی ایکوم 2022

در سی و هفتمین مجمع عمومی که در 24 آگوست در جریان ایکوم پراگ 2022 برگزار شد برنامه راهبردی 2028-2022  ایکوم به تصویب رسید.
 این طرح توسط کمیته دائمی برنامه راهبردی تهیه شد، که این برنامه را پس از  فرآیندی مشارکتی طراحی کرد که اعضای ایکوم، شورا مشورتی، هیئت اجرایی و دبیرخانه را درگیر می‌کند.